REZERWACJA 

REZERWACJA WYCIECZKI 

Dokonują jej Państwo dzwoniąc pod numerami telefonów tel.605569757 lub 12 2920513 lub drogą mailową marimpex.travel@gmail.com 

W wypadku rezerwacji dokonywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji jest mail zwrotny lub telefon potwierdzający. 

Termin zarezerwowany trzymamy dla Państwa 30 dni od daty przyjęcia rezerwacji. Rezerwacja wstępna wycieczki stanowi zobowiązanie dla Biura, a nie dla osoby dokonującej rezerwacji i nie niesie za sobą żadnych skutków prawnych dla osoby zgłaszającej! 

Biuro w tym czasie zobowiązuje się, że przez 30 dni od zgłoszenia trzymać dla państwa termin wybranej wycieczki. Jest to czas niezbędny do zorientowania się czy w szkole jest odpowiednia ilość chętnych do wzięcia udziału w planowanej wycieczce i zebrania ewentualnych zaliczek.

Jeżeli po 30 dniach od dokonania rezerwacji okaże się, że niestety ale wycieczka nie dojdzie do skutku ze względu na zbyt małe zainteresowanie ze strony uczniów - termin zostanie bezpłatnie anulowany.

PRZEDŁUŻENIE REZERWACJI 

Jeżeli mają już Państwo trzon grupy i brakuje kilku lub kilkunastu osób, które zapewne wyraża chęć udziału w wycieczce szkolnej, a jest to jedynie kwestią czasu - proszę nas o tym niezwłocznie poinformować przed upływem terminu rezerwacji! W takim wypadku możemy przedłużyć okres rezerwacji dając Państwu czas na uzupełnienie brakujących osób lub zaliczek. 

PODPISANIE UMOWY

Jeżeli zgłosiła się odpowiednia liczba uczestników ustalimy w porozumieniu z państwem termin podpisania umowy. Czas podpisania umowy uzależniony jest od możliwości czasowych naszych przedstawicieli oraz Państwa dyspozycyjności. Każdorazowo wysyłamy do Państwa przedstawiciela, który podpisze umowę w imieniu Biura i odpowie na wszystkie Państwa pytania dotyczące organizacji wycieczki oraz jej realizacji. Jeżeli Państwo będą sobie tego życzyć - przedstawiciel biura poprowadzi spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów i uczestników wycieczki organizowanej w Państwa szkole. Przy podpisywaniu umowy wpłacają Państwo zaliczkę, której wysokość uzależniona jest od ceny imprezy (odpowiednio wycieczki do 1000 pln - zaliczka 250 pln/uczestnika; wycieczki 1000-2000 pln - zaliczka 300 pln/uczestnika; wycieczki powyżej 2000 - zaliczka 350 pln/uczestnika). POZOSTAŁA NALEŻNOŚĆ ZA WYCIECZKI WPŁACANA JEST W NIEOPROCENTOWNYCH RATACH PRZED WYJAZDEM. WYSOKOŚĆ I TERMINY RAT OKREŚLAJĄ KAŻDORAZOWO UMOWY ZAWIERANE Z KLIENTEM.

DOROŚLI UCZESTNICY WYCIECZEK 

Jeżeli dyrekcja szkoły nie widzi przeszkód - w wycieczkach mogą brać udział również osoby dorosłe, np:. absolwenci szkoły, rodzice, etc. Cena wycieczek dla dorosłych i młodzieży jest zwykle taka sama. 

Wyjątek stanowią wejścia do zwiedzanych obiektów. 

WARUNKI PŁATNOŚCI ZA IMPREZĘ Terminy i wysokość wpłat określane są każdorazowo w umowach zawieranych z Klientami. Niedokonanie przez Klienta pełnej wpłaty należności za imprezę turystyczną w ustalonym terminie i wysokości, Biuro może potraktować jako rezygnację z imprezy z przyczyn leżących po stronie Klienta. 

Zgodnie z art. 17. Ustawy o usługach turystycznych - Biuro zastrzega sobie możliwość wzrostu ceny wyjazdu w przypadku udokumentowanego wzrostu przynajmniej jednej z poniższych okoliczności: wzrost kosztów transportu, wzrost opłat urzędowych, podatków oraz opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrost kursów walut.

ZMIANA ILOŚCI UCZESTNIKÓW ZGŁOSZONYCH PRZEZ KLIENTA 

Cena podana w umowie jest kwotą wyliczoną dla konkretnej ilości uczestników.

Po podpisaniu umowy, w wypadku zgłoszenia przez Klienta innej, mniejszej niż określona w umowie podpisanej z Biurem, ilości uczestników pełnopłatnych - na życzenie Klienta, Biuro dokonuje przeliczenia ceny imprezy turystycznej z uwzględnieniem ponoszonych kosztów stałych dla mniejszej ilości uczestników zgłoszonych przez Klienta. Wszystkie istotne ustalenia dotyczące zmniejszenia przez Klienta ilości uczestników pełnopłatnych oraz zmiany /podwyższenia/ ceny w przeliczeniu na jednego uczestnika pełnopłatnego muszą mieć charakter pisemny i muszą być potwierdzone/zaakceptowane w formie aneksu przez Klienta i Biuro, Zgodnie z wyborem Klienta - Biuro podaje cenę przeliczoną dla mniejszej ilości zgłoszonych uczestników jako: a) całkowity wzrost kosztów imprezy turystycznej spowodowany zmniejszeniem ilości pełnopłatnych uczestników podzielony na wszystkich uczestników pełnopłatnych zmniejszonej grupy; b) całkowity wzrost kosztów imprezy turystycznej spowodowany zmniejszeniem ilości pełnopłatnych uczestników podzielony na ilość osób, o które została zmniejszona ilość uczestników pełnopłatnych.

REZYGNACJA Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ 

Klient ma prawo zrezygnować z udziału w wycieczce. Powiadomienie o rezygnacji musi nastąpić w formie pisemnej. Jako datę powiadomienia uważa się np.: datę wysłania listu poleconego lub datę złożenia pisma w siedzibie Biura. Powiadomienie o rezygnacji należy do obowiązków Klienta. 

W wypadku rezygnacji Klienta i jego odstąpienia od umowy Biuro ma prawo do potrącenia tzw. kosztów rezygnacji.

Wysokość kosztów rezygnacji ustalana jest każdorazowo na podstawie indywidualnych rozliczeń z każdym z Klientów. Biuro może dokonać potrącenia, o którym mowa bez względu na termin zawarcia umowy.

Cena wycieczki nie zawiera ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprez turystycznych

Biuro informuje, że Klient ma możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej (za dodatkową opłatą- koszt ok.3.5 % wartości wycieczki). 

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji może być wykupione tylko w momencie zawierania umowy pomiędzy Klientem a Biurem. Dokupienie ww. ubezpieczenia w terminie późniejszym jest możliwe za wyższą opłatą jednak nie póżniej niż 30 dni przed wycieczką.

 Klient może bez zgody Biura zmienić Uczestnika na liście i przenieść na nową osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie ta osoba przejmie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki Uczestnika. 

Może to nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do ostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. 

UBEZPIECZENIE Klient akceptując warunki umowy deklaruje, że zapoznał się z „Ogólnymi warunkami ubezpieczenia TU EUROPA " i zobowiązuje się do zapoznania z nimi Uczestników imprezy turystycznej wycieczki. W cenie imprezy turystycznej zawarto opłatę za ubezpieczenie Uczestników w zakresie: KL kosztów leczenia za granicą - 10.000 € i NNW następstwa nieszczęśliwych wypadków - 15000 PLN. Klienta ubezpiecza TU EUROPA Polska. W/w ubezpieczenie dotyczy Uczestników posiadających polski paszport. Klient za dodatkową opłatą może podwyższyć kwotę ubezpieczenia NNW i KL. Przekazanie wszystkich wymaganych danych do ubezpieczenia Uczestników (imię i nazwisko uczestnika, data i miejsce urodzenia, miejsce zameldowania) należy do obowiązków Klienta.

ODWOŁANIE IMPREZY TURYSTYCZNEJ 

Biuro zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od Biura niezależnych, np. w wyniku działania „siły wyższej" (zamknięcie granic, zamieszki, klęski żywiołowe, decyzje władz lokalnych, etc.), jeżeli realizacja świadczeń jest niebezpieczna bądź utrudniona. W takim wypadku Biuro dokonuje zwrotu wpłaconych pieniędzy. Klientowi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie ani odsetki. W takim wypadku Biuro może również zaproponować Klientowi - jeżeli Klient zaakceptuje propozycję - realizację świadczeń zawartych w umowie w innym możliwym terminie lub świadczenia zamienne (np. wycieczkę w tej samej cenie, ale inny program). 

Biuro nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta wynikłe z powodu przedłużenia się czasu podróży, z przyczyn niezależnych od Biura, np. opóźnienia na przejściach granicznych, złe warunki atmosferyczne, etc. 

 W przypadku jeżeli Klient (względnie jeden z Uczestników zgłoszonych przez Klienta) nie weźmie udziału w imprezie wskutek przyczyn leżących po jego stronie, przerwie korzystanie ze świadczeń w czasie trwania imprezy, jeżeli Klient (względnie Uczestnik) sam rezygnuje z uzgodnionej usługi - nie może wymagać od Biura zwrotu pieniężnego ekwiwalentu świadczeń, z których nie skorzystał z przyczyn nie leżących po stronie Biura, jeżeli Biuro poniosło koszt w związku z przygotowaniem danego świadczenia. W takim wypadku Klient nie może żądać realizacji świadczeń w innym terminie.

REKLAMACJE W SPRAWIE USŁUG Jeżeli Biuro lub jego kontrahent nie zapewni określonych umową świadczeń, Biuro jest zobowiązane do obniżenia ceny imprezy o odpowiednią część. Odpowiedzialność Biura może ulec ograniczeniu lub wyłączeniu w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi jest spowodowane: działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań nie można było przewidzieć ani uniknąć, siłą wyższą. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Biura wcześniej uzgodnione świadczenia zostaną zastąpione innymi o tej samej lub wyższej jakości, Klient nie może domagać się od Biura odszkodowania z tego tytułu. Ewentualne nieprawidłowości i wady Klient powinien zgłaszać w trakcie trwania imprezy turystycznej przedstawicielowi Biura pilotowi, celem ich jak najszybszego usunięcia. Niezależnie od tego Klient może zgłosić reklamacje, wnioski i uwagi na piśmie, nie później niż 30 dni od zakończenia imprezy turystycznej. Zgodnie z art. 20 ust. 6 ustawy o usługach turystycznych, jeżeli Biuro nie ustosunkuje się do reklamacji na piśmie, w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, a w wypadku zgłoszenia tej reklamacji po zakończeniu imprezy turystycznej w terminie 30 dni od jej złożenia, uważa się, że uznało reklamację za uzasadnioną.W sprawach nieregulowanych treścią niniejszej umowy stosuje się odpowiednio właściwe przepisy Ustawy z dnia 29.08.1997 o Usługach Turystycznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. Strony deklarują chęć polubownego rozwiązywania sporów wynikających z realizacji Umowy. W przypadku braku porozumienia - jako sąd właściwy do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce zamieszkania Klienta.

Informacje OGÓLNE Klient i zgłoszeni przez niego Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przepisów celnych, dewizowych, paszportowych, wizowych i sanitarnych krajów tranzytowych i docelowych. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za skutki ich nieprzestrzegania. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za skutki wydania z opóźnieniem stosownych decyzji (paszport, wiza) lub za odmowę jej wydania, jak i za odmowę prawa wjazdu przez służby graniczne na przejściach granicznych.

 Wszystkie istotne uzgodnienia muszą mieć charakter pisemny potwierdzony przez Klienta i Biuro. Klient i zgłoszeni przez niego Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w obiektach i miejscach, w których przebywają, a w szczególności zakazu palenia tytoniu w autokarze, etc. 

Klient ponosi bezpośrednią odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone z własnej winy lub osób, które pozostają pod jego opieką. Poważne lub powtarzające się łamanie zasad może spowodować wykluczenie Uczestnika z imprezy turystycznej (hotelu). W takim wypadku zapewnienie wykluczonemu Uczestnikowi stosownej opieki, dalszego pobytu i powrotu do kraju odbywa się we własnym zakresie i na koszt Klienta. Klient winien wykonywać zalecenia przedstawiciela Biura (licencjonowanego pilota wycieczek zagranicznych) zmierzające do właściwej realizacji imprezy i mające na względzie dobro uczestników imprezy. 

Transport Klienta na wyznaczonej trasie wycieczki odbywa się z wykorzystaniem transportu autokarowego spełniającego wymagania techniczne przewidziane obowiązującymi przepisami. Biuro zapewnia taka ilość kierowców i ich wymianę aby możliwa była realizacja przejazdu w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowców. 

Klient oświadcza, że przed podpisaniem umowy został dokładnie zapoznany z aktualnie obowiązującymi ogólnymi przepisami paszportowymi, wizowymi i sanitarnymi, oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej, jak i o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego. Obowiązkiem Klienta jest zapoznanie Uczestników ze szczegółami podpisanej umowy i ww. przepisami.

Zdjęcia przedstawione w witrynie dokrakowa.com.pl są przykładowe. Piloci nie oprowadzają wewnątrz zwiedzanych obiektów oraz w miejscach, gdzie wymagany jest lokalny licencjonowany przewodnik miejski.

Biuro nie zapewnia na plażach oraz w trakcie kąpieli na basenach hotelowych opieki ratownika. Istnieje możliwość za dodatkową opłatą zatrudnienia takiej osoby.

Kąpiel uczestników odbywa się za zgoda i na wyłączną odpowiedzialność Zamawiającego.

Close Menu